Ana səhifə Лаборатория
Лаборатория
Biokimyevi müayineler_ru

No

Servisin adı

1

Ümumi zülal (TP)

2

Zülal fraksiyaları (albumin, qlobulin)

3

Ümumi bilirubin (TBİL)

4

Bilirubin fraksiyaları (ümumi, birləşmiş, sərbəst)

5

Qlükoza

6

Qlükoza (ekspress)

7

Qlükoza (şəkərlə yükləmə)

8

Qlikohemoqlobin (HbAİC)

9

Sidikdə şəkər

10

Kreatinin (qanda)

11

Kreatanin (sidikdə)

12

Sidik cövhəri (UREA (qanda))

13

Sidik cövhəri (UREA (sidikdə))

14

Sidik turşusu (URİC ACİD) qanda

15

Sidik turşusu (URİC ACİD) sidikdə

16

Qalıq azot

17

Xolesterin (CHOL)

18

Ümumi lipidlər

19

Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər (HDL)

20

Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər (LDL)

21

Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər (VLDL)

22

Triqliseridlər

23

Aterogenlik indeksi

24

Qələvi fosfotaza (ALKP)

25

Turş fosfotaza (prostatik, qeyri-prostatik) (ACP)

26

Amilaza (qanda)

27

Amilaza sidikdə (Diastaza)

28

Lipaza

29

Laktatdehidrogenaza (LHD)

30

Qammaqlutamilttransferaza (QQT)

31

Aspartataminotransferaza (AST)

32

Alaninaminotransferaza (ALT)

33

Timol sınağı

34

Süleymani sınağı

35

Veltman sınağı

36

Kalium (K)

37

Natrium (Na)

38

Xlor (Cl)

39

Kalsium (Ca)

40

Kalsium sidikdə (Ca)

41

İonlaşmış kalsium

42

Mis (Cu)

43

Maqnezium (MG)

44

Fernitin

45

Antistreptoliin-O (ASO)

46

C-reaktiv zülal (SRP)

47

Revmatoid faktor (RF)

48

Sial turşusu

49

Q-6-FD defisiti

50

Dəmir (Fe)

51

Fol turşusu

WhatsApp chat

Copyright © 2017 | Bütün hüquqları «Milan Medical» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə aiddir | Site by "OKmedia"